Преподаватели

  • От учителите се изисква повишаване на квалификацията им и прилагане на разнообразни методи
    на работа за повишаване резултативността в обучението на подрастващите.