Проекти

 • Информация по изпълнение на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
 • КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“
 • НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“

  Проект ПУДООС
 • „Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие!”
  Иновативно училище
 • „Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие!”

  „За чиста околна среда – 2018 година”

  Проект "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи

  Проектът стартира през 2016/2017г. Всяка учебна година се включват различни иновативни подходи в обучението по английски език, като се запазва приемствеността.

 • РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

  Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес”

  "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи"

  "Училищен плод и училищно мляко"

  "Да опазиш природата и здравето на децата - това е родолюбие"

  НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - модул "Осигуряване на ученически шкафчета"